Scroll to top

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni: Maria Pozorońska, e-mail: iod@safeguard.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
  7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  8. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą również profilowane
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.