Scroll to top

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona www. Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona www. Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie znajdują się materiały niezawierające napisów i tekstów alternatywnych,
 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych,
 • na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail: zastepca.dyrektora@domkulturywesola.net
 • Telefon: 22 773 61 88 wew. 104

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • Adres: Ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa
 • E-mail: dyrektor@domkulturywesola.net
 • Telefon: 22 773 61 88 wew. 103

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa

Do wejścia głównego od ul. Żółkiewskiego prowadzi prosty chodnik z lekkim wzniesieniem. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, wśród nich sala koncertowa.

Filia Ośrodek Działań Twórczych Pogodna, ul. Jana Pawła II 25, 05-075 Warszawa

Budynek posiada podjazd dla wózków oraz wyposażony jest w windę wewnętrzną. Filia zlokalizowana jest na pierwszym poziomie. Osoba na wózku ma dostęp do wszystkich pomieszczeń, sal i pracowni oraz do dużej łazienki, która pozwala na poruszanie się w niej osobom na wózkach jednak nie posiada udogodnień dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

Filia Ośrodek Działań Twórczych Zielona, Ul. Wilanowska 3, 05-075 Warszawa

Budynek posiada własny parking, z którego jest bezpośrednie wejście do obiektu. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb OzN.

W obiektach nie posiadamy pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.